site stats

Garantie en Klachten

Suggesties

Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten. Het is mogelijk dat u ondanks onze inzet niet tevreden bent over de service die u heeft gekregen. Vanzelfsprekend horen wij dat graag van u, zodat wij er alles aan kunnen doen om u alsnog tevreden te stellen. Heeft u suggesties waarmee wij u beter van dienst kunnen zijn, laat het ons weten. Wij hechten veel waarde aan uw inbreng.

Klachtenregeling

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot AVkabels.nl. U kunt uw klacht richten tot de afdeling Klachtenservice via het contact formulier. U krijgt altijd binnen 1 werkdag antwoord over uw klacht.

Garantie, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
 • AVkabels.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 • De garantietermijn van AVkabels.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
 • De garantietermijn vangt aan vanaf de dag na de operationele levering van het product.
 • De garantie is niet van toepassing op o.a. verkeerde  ingebruikname, niet juist hanteren gebruiksvoorschriften, de door derde geleverde diensten, aansluitingen of andere voorzieningen.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 • De garantie geldt niet indien:
  •    zolang de afnemer in gebreke is
  •    de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd/ bewerkt of door derden heeft laten repareren/ bewerken.
  •    de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de (gebruiks)aanwijzingen en/of op de verpakking zijn aangegeven
  •    de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard en/of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending), deze constateringen onmiddellijk schriftelijk te melden aan AVkabels.nl.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan BetereKoop.nl schriftelijk te worden gemeld.
 • Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 • Ingebruikname na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen..
 • AVkabels.nl is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten/zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer noch voor eventuele adviezen ter attentie van het gebruik of de toepassing van de producten/zaken.
 • AVkabels.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie AVkabels.nl zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient.
 • AVkabels.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de afnemer of derden. Indien materialen voor de dienst worden geleverd door de afnemer dan wel door of namens haar het gebruik van bepaalde materialen of zaken wordt bedongen, is AVkabels.nl niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen of zaken ontstaan noch voor de daaruit voortvloeiende schade.
 • AVkabels.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • De afnemer vrijwaart AVkabels.nl en medewerkers van AVkabels.nl voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door BetereKoop.nl geleverde apparatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur of andere materialen.